Generalforsamling & Vedtægter


Generalforsamling 2024 blev afholdt fredag den 15. marts kl. 1800 i Hellested Forsamlingshus. Der var over 40 deltagere.

 

Referatet kan læses her på siden.

 

Regnskab og budget kan læses på egen visning her på hjemmeside.

 

 

 *****

 

Se en standarddagsorden jfr. vedtægterne nederst på denne side. 

  

Regnskaber for alle år kan ses på siden for [Regnskaber].

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Vedtægter - årgang 2021]

 

 

 

 

 Uddrag fra vedtægterne:

 

 

 

§ 11

 

GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er Arnøje Vandværks højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Indkaldelse til ordinære generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i en lokalavis, samt Arnøje Vandværks officielle hjemmeside.

Forslag til generalforsamlingen skal være tilsendt formanden inden 8 dage før den berammede dato for generalforsamlingen. Forslag skal bekendtgøres på generalforsamlingen under pkt. 7.

Forslag, der er modtaget i driftsåret, skal medtages på den udsendte indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

 

På den ordinære generalforsamling foretages flg.:

 

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse.
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
6. Valg af bilagskontrollant og suppleant.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Eventuelt.

 

Under pkt. 4, budget for det/de kommende år fremlægges takstbladet for det indeværende driftsår.

 

Da Stevns Kommune indkalder og godkender de stevnske vandværker takstblad for det følgende år inden generalforsamlingen i marts måned, vil takstbladet til fremlæggelse være beregnet på grundlag af estimerede udgifter for drift, vedligehold og fornyelser fra tidligere år.

 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år (3 i lige år og 2 i ulige år).

 

Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år ad gangen.

 

Bilagskontrollant og dennes suppleant kan genvælges. Bestyrelsen kan herudover antage et bogholderi/statsautoriseret/registreret revisor. I så tilfælde vælges kun én kritisk revisor. Et medlem kan fritages for valg i lige så lang tid, som han tidligere har fungeret som bestyrelsesmedlem eller som bilagskontrollant.

 

Generalforsamlingen kan fastsætte honorar til et eller flere bestyrelsesmedlemmer.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 2/3 af medlemmerne til bestyrelsen fremsætter skriftligt forlangende herom ledsaget af en skriftlig dagsorden.

 

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

 

Over dét på generalforsamlingen passerede indføres et resumé i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

 

 

watermark