Generalforsamling & Vedtægter


 

Generalforsamlingen 2019 blev afholdt fredag den 15. marts kl. 1800 i Hellested Forsamlingshus. Der var fremmødt 42 interesserede kunder til en konstruktiv generalforsamling og hyggeligt samvær.

 

Referateter fra generalforsamlinger er indsat længere nede på denne side.

 

*****

Se en standarddagsorden jfr. vedtægterne nederst på denne side. 

  

Regnskaber for alle år kan ses på siden for [Regnskaber].

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

[Vedtægter - årgang 2013/2014]

 

 

 

 

 Uddrag fra vedtægterne:

 

 

 

 

§ 11

 

GENERALFORSAMLING

 

 

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

 

Indkaldelse til ordinære generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved avertering i Stevnsbladet.

 

Forslag til generalforsamlingen skal være tilsendt formanden inden 8 dage før den berammede dato for generalforsamlingen. Forslag skal bekendtgøres på generalforsamlingen under pkt. 7.

 

Forslag der er modtaget i driftsåret skal medtages på den udsendte indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

 

På den ordinære generalforsamling foretages flg.:

 

1. Valg af stemmetællere.

2. Valg af dirigent.
2. Beretning om det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse.
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
6. Valg af revisorer og suppleant.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Eventuelt.

 

Revisorer og suppleant kan genvælges. Bestyrelsen kan herudover antage en
statsautoriseret/registreret revisor. I så tilfælde vælges kun én kritisk revisor. Et medlem kan fritages for valg i lige så lang tid, som han tidligere har fungeret som bestyrelsesmedlem eller som revisor.


Generalforsamlingen kan fastsætte honorar til et eller flere bestyrelsesmedlemmer.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 2/3 af medlemmerne til bestyrelsen fremsætter skriftligt forlangende herom ledsaget af en skriftlig dagsorden.


I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.
Over dét på generalforsamlingen passerede indføres et resumé i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

 

watermark