Drift & Varsling


Generalforsamling 2020 er berammet til torsdag den 12. marts 2020, kl. 1800 i Hellested Forsamlingshus.

 

 

Indkaldelse udsendes jfr. vedtægterne.

 

 

I 2019 har vandværkets installationer gennemgået en større inspektion og flere opdateringer af bl.a. skyllesystemet - flow - pumpernes interval - beluftning - samt generelle justeringer af alle funktioner.

 

Endvidere opfyldes kravsspecifikationerne i lovgivningen for terrorsikring ved utilsigtet adgang til boringen og udpumpning i rørføringen - således standses alle vitale funktioner ved brud på skal-sikringen og adgang til boringen.

 

Sidst krav er indhegning af vandværkets indre areal. Dette foretages i første kvartal af 2020. Noterne i Stevns Kommunes inspektionsrapport fra 2019 er således afklaret.

 

 

 

Takstblad 2020 er godkendt af Stevns Kommune - kan ses på egen visning under [Takster & Procedurer]

 

Vandaflæsning er foretaget søndag den 8. december 2019, hvor vi kørte forsyningsområdet rundt og foretog elektronisk indsamling af krypteret data fra vandmålerne.

 

Der blev bemærket 6 mulige lækager hos kunder - disse er særskilt underrettet med mail eller personligt.

 

Der er udsendt mail om opkrævning for 2019 - samt lidt øvrige oplysninger.

 

 

*****

Der er normal drift. 

 

*****

 

 

Der har kortvarigt været vandforsyning fra Store Heddinge Vandværk i 2019.

 

[Link til Store Heddinge Vandværk].

 

 

 

Arbejdet med udskiftning til elektroniske målere er færdiggjort og placeret i målerbrønde.

  

Jordledninger(vandrør) på privat grund er ejerens ejendom og ansvar - er købt og betalt af ejer v/tilslutningen.

 

Læs evt. mere på Regulativ - Stevns - link er øverst på denne hjemmeside.

 

Klik her [Beredskabsplan_2019] for at læse om hvorledes vi skal håndtere en situation ved unormal vandforsyning.

 

Stevns kommune har meddelt tilladelse til indvindelse af op til 15.000 m3 vand årligt fra Arnøje Vandværks boring. Tilladelsen er gyldig til 2046.

 

 

[klik for at læse vandindvindingstilladelsen]

 

Forsyningsomraade (1)

 

I juli 2016 færdiggjordes arbejdet med etablering af pligtig vandforsyning til forsyningsområdet: Valby, som ligger bagved Juellinge Gods.

 

Der er foreløbig fire nye kunder til vandforsyningen, men vi håber, at flest mulige af de ca. 10 hustande tegner sig for en aftale.

 

Gravefirmaet CC Arnøje har udført arbejdet efter tilbudsindhentningen fra andre lokale virksomheder. Endvidere har Hårlev VVS leveret og opsat målerbrønde mm. som en del af opgaven. Alt er forløbet tilfredsstillende og prissætningen er overholdt. 

 

Vandværket udskifter løbende de plomberede og certificerede vandmålere hos brugerne. Udgiften varetages af vandværket, og finansieres bl.a. via den årlige betaling.

 

Der er nye krav til udførelsen af udskiftningen af vandmålere, og bestyrelsen har vurderet, at medlemmerne af bestyrelsen ikke kan opfylde disse krav og/eller ressourcemæssigt skal uddanne sig til opgaven.

 

Hårlev VVS opfylder kravene til udskiftning af vandmålere, og har stor erfaring fra deres opgaveløsning fra de andre stevnske vandværker. Vi har valgt Hårlev VVS til at udføre opgaven. 

Vores leverandør; Gravefirmaet CC Arnøje foretager arbejdet i tæt samarbejde med bestyrelsen. Firmaet har stor erfaring med Arnøje Vandværks vandledningsnet, og har et indgående kendskab til såvel alle adresser som til øvrige nedgravede ledninger. Vi er meget trygge og tilfredse med samarbejdet.

 

*****

 

Det er ikke udsædvanligt, at vedvarende regnvejr og dermed forøget vandtryk i de øvre jordlag, kan sætte vand op i en målerbrønd. Dette kan forveksles med en lækage på rørføringen, men normalt vil en lækage være synlig i form af opstrømmende vand rundt om målerbrønden eller i terræn over rørføringen.

 

*****

 

Arnøje Vandværk v/formand Jørgen Larsen bør altid kontaktes, såfremt man har mistanke om ledningsbrud – se telefonlisten på bestyrelsesoversigten/kontakt.

 

 

 

 

 

 

watermark