Drift & Varsling


Der er normal drift.

 

Arbejdet med udskiftning til elektroniske målere er igangsat. Samtidig skal de sidste 14 adresser have etableret målerbrønde ved skel/vej. Der skal ikke være indendørs målere mere - de elektroniske målere skal være placeret i målerbrønde.

 

Målerbrøndene etableres samtidig med udskiftningen af de nye målere. De elektroniske målere forventes udskiftet inden 1. december 2018.

 

Jordledninger(vandrør) på privat grund er ejerens ejendom og ansvar - er købt og betalt af ejer v/tilslutningen.

 

Læs evt. mere på Regulativ - Stevns - link er øverst på denne hjemmeside.

 

 

 

Klik her [Beredskabsplan] for at læse om hvorledes vi skal håndtere en situation ved unormal vandforsyning.

 

Stevns kommune har meddelt tilladelse til indvindelse af op til 15.000 m3 vand årligt fra Arnøje Vandværks boring. Tilladelsen er gyldig til 2046.

 

 

[klik for at læse vandindvindingstilladelsen]

 

Forsyningsomraade (1)

 

I juli 2016 færdiggjordes arbejdet med etablering af pligtig vandforsyning til forsyningsområdet: Valby, som ligger bagved Juellinge Gods.

 

Der er foreløbig tre nye kunder til vandforsyningen, men vi håber, at flest mulige af de ca. 10 hustande tegner sig for en aftale.

 

Gravefirmaet CC Arnøje har udført arbejdet efter tilbudsindhentningen fra andre lokale virksomheder. Endvidere har Hårlev VVS leveret og opsat målerbrønde mm. som en del af opgaven. Alt er forløbet tilfredsstillende og prissætningen er overholdt.

 

Vandværket udskifter løbende de plomberede og certificerede vandmålere hos brugerne. Udgiften varetages af vandværket, og finansieres bl.a. via den årlige betaling.

 

Der er nye krav til udførelsen af udskiftningen af vandmålere, og bestyrelsen har vurderet, at medlemmerne af bestyrelsen ikke kan opfylde disse krav og/eller ressourcemæssigt skal uddanne sig til opgaven.

 

Hårlev VVS opfylder kravene til udskiftning af vandmålere, og har stor erfaring fra deres opgaveløsning fra de andre stevnske vandværker. Vi har valgt Hårlev VVS til at udføre opgaven.

 

For at opnå ensartethed og undgå unødig besvær hos medlemmerne er det vandværkets mål, at alle vandmålere placeres i målerbrønd i terræn i skel til vejareal. Over den kommende tid vil flere målerbrønde blive nedgravet og monteret. Endvidere er det vigtig, at alle gamle rør tilhørende vandværkets ansvarsområde, udskiftes til godkendte plastrør.

 

Vi kan kun anbefale, at medlemmerne på tilsvarende vis er opmærksomme på deres rørføring efter vandmåleren. Det kan være en voldsom udgift at blive pålagt såvel forbrugsbetaling som afledningsafgift i forbindelse med vandspild på medlemmets side af vandmåleren.

 

Vores leverandør; Gravefirmaet CC Arnøje foretager arbejdet i tæt samarbejde med bestyrelsen. Firmaet har stor erfaring med Arnøje Vandværks vandledningsnet, og har et indgående kendskab til såvel alle adresser som til øvrige nedgravede ledninger. Vi er meget trygge og tilfredse med samarbejdet.

 

Den 17. juni 2015 udsendte vi varsel om et markant merforbrug via mail. Vi fik flere gode forslag til kontrol – tak for det. Vi afvarslede hændelsen dagen efter idet, der var en mindre teknisk fejl i vandværket samt et formodet højt aftenforbrug. Imidlertid viste det sig, at der alligevel var et mindre ledningsbrug og takket været skærpet opmærksomhed, henvendte et medlem sig med oplysning om ”rislende” lyd på sin adresse. Fejlen blev hurtigt udbedret ved at et tæret rør blev udskiftet, og et større vandspild blev forhindret. 

 

  Billede Af Vandmaaler3 Mindre  Maalerbroend 1  Maalerbroend 2

 

*****

 

Det er ikke udsædvanligt, at vedvarende regnvejr og dermed forøget vandtryk i de øvre jordlag, kan sætte vand op i en målerbrønd. Dette kan forveksles med en lækage på rørføringen, men normalt vil en lækage være synlig i form af opstrømmende vand rundt om målerbrønden eller i terræn over rørføringen.

 

*****

 

Arnøje Vandværk v/formand Jørgen Larsen bør altid kontaktes, såfremt man har mistanke om ledningsbrud – se telefonlisten på bestyrelsesoversigten/kontakt.

 

 

 

 

 

 

watermark