Drift & Varsling


Mail udsendt den 11. marts 2020:

 

Udskydelse/aflysning af generalforsamling grundet Corona i Danmark 

 

Af hensyn til risikoen for smittespredning udskydes generalforsamlingen indtil videre – måske kan tirsdag den 31. marts 2020 være en mulighed. Dette følges der op på snarest. 

 

Vedtægterne berammer, at generalforsamlingen skal afholdes inden udgang af marts måned, men myndighedernes anbefalinger siger, at vi bør være påpasselige med tæt kontakt med hinanden, og vores generalforsamling bedst kan afholdes, når nye anbefalinger tilsiger dette. 

 

Regnskab og formandens beretning vil fra i dag være tilgængelige på hjemmesiden – som dokumenter til fremlæggelse på en kommende generalforsamling. 

 

Denne mail udsendes også fra min egen Hotmail.com for at være sikker på, at alle når at læse mailen. I nogle tilfælde placerer mail fra: kontakt@arnøje-vandværk.dk sig i ”Uønsket mail eller SPAM” hos jer.

 

 ****

Klik her [Beredskabsplan_2020] for at læse om hvorledes vi skal håndtere en situation ved unormal vandforsyning. Bemærk at emnet har egen visning i venstre side af sitet. 

 

 

I 2019 har vandværkets installationer gennemgået en større inspektion og flere opdateringer af bl.a. skyllesystemet - flow - pumpernes interval - beluftning - samt generelle justeringer af alle funktioner.

 

Endvidere opfyldes kravsspecifikationerne i lovgivningen for terrorsikring ved utilsigtet adgang til boringen og udpumpning i rørføringen - således standses alle vitale funktioner ved brud på skal-sikringen og adgang til boringen.

 

Sidst krav er indhegning af vandværkets indre areal. Dette foretages i første kvartal af 2020. Noterne i Stevns Kommunes inspektionsrapport fra 2019 er således afklaret.

 

 

 

Takstblad 2020 er godkendt af Stevns Kommune - kan ses på egen visning under [Takster & Procedurer]

  

*****

Der er normal drift. 

 

*****

  

Der er forsyningssikkerhed fra Store Heddinge Vandværk v/nedbrud.

 

[Link til Store Heddinge Vandværk].

 

 

 

Arbejdet med udskiftning til elektroniske målere er færdiggjort og placeret i målerbrønde.

  

Jordledninger(vandrør) på privat grund er ejerens ejendom og ansvar - er købt og betalt af ejer v/tilslutningen.

 

Læs evt. mere på Regulativ - Stevns - link er øverst på denne hjemmeside.

 

 

Stevns kommune har meddelt tilladelse til indvindelse af op til 15.000 m3 vand årligt fra Arnøje Vandværks boring. Tilladelsen er gyldig til 2046.

 

 

[klik for at læse vandindvindingstilladelsen]

 

Forsyningsomraade (1)

 

I juli 2016 færdiggjordes arbejdet med etablering af pligtig vandforsyning til forsyningsområdet: Valby, som ligger bagved Juellinge Gods.

 

Der er foreløbig fire nye kunder til vandforsyningen, men vi håber, at flest mulige af de ca. 10 hustande tegner sig for en aftale.

 

Gravefirmaet CC Arnøje har udført arbejdet efter tilbudsindhentningen fra andre lokale virksomheder. Endvidere har Hårlev VVS leveret og opsat målerbrønde mm. som en del af opgaven. Alt er forløbet tilfredsstillende og prissætningen er overholdt. 

 

Vandværket udskifter løbende de plomberede og certificerede vandmålere hos brugerne. Udgiften varetages af vandværket, og finansieres bl.a. via den årlige betaling.

 

Der er nye krav til udførelsen af udskiftningen af vandmålere, og bestyrelsen har vurderet, at medlemmerne af bestyrelsen ikke kan opfylde disse krav og/eller ressourcemæssigt skal uddanne sig til opgaven.

 

Hårlev VVS opfylder kravene til udskiftning af vandmålere, og har stor erfaring fra deres opgaveløsning fra de andre stevnske vandværker. Vi har valgt Hårlev VVS til at udføre opgaven. 

Vores leverandør; Gravefirmaet CC Arnøje foretager arbejdet i tæt samarbejde med bestyrelsen. Firmaet har stor erfaring med Arnøje Vandværks vandledningsnet, og har et indgående kendskab til såvel alle adresser som til øvrige nedgravede ledninger. Vi er meget trygge og tilfredse med samarbejdet.

 

*****

 

Det er ikke udsædvanligt, at vedvarende regnvejr og dermed forøget vandtryk i de øvre jordlag, kan sætte vand op i en målerbrønd. Dette kan forveksles med en lækage på rørføringen, men normalt vil en lækage være synlig i form af opstrømmende vand rundt om målerbrønden eller i terræn over rørføringen.

 

*****

 

Arnøje Vandværk v/formand Jørgen Larsen bør altid kontaktes, såfremt man har mistanke om ledningsbrud – se telefonlisten på bestyrelsesoversigten/kontakt.

 

 

 

 

 

 

watermark